Home  /  Who We Are  /  About Us  /  Our Strategy

Ráiteas Straitéise 2021 go 2023

Leagann straitéis an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara (ÚCIM) 2021 go 2023 amach a chuid príomhchuspóirí in éineacht leis an gclár oibre leitheadach a dtabharfaidh an comhlacht rialála faoi sna trí bliana atá amach romhainn.

Agus í forbartha go comhoibríoch i gcomhar le raon leathan de pháirtithe leasmhara, léiríonn an straitéis méid shainchúram ÚCIM ar fud na n-iascach mara agus an tionscail táirgthe bhia mhara chomh maith leis an timpeallacht rialála atá ag teacht chun cinn ina mbíonn sé ag feidhmiú. Leagann sí amach freisin pleananna ÚCIM maidir le tabhairt chun críche an chláir athraithe eagraíochtúil atá ar siúl cheana féin.

Leanann an straitéis de choimitmint ÚCIM do bheith ag obair ar shlí chomh comhoibríoch agus is féidir leis na príomhpháirtithe leasmhara. Cuirtear teicneolaíocht faisnéise agus anailísíocht sonraí in áirithe freisin mar réimsí atá le forbairt agus leathnú amach tuilleadh agus atá ríthábhachtach d´fhorbairt agus do chur i bhfeidhm eilimintí rialála. Is féidir teacht ar chóip den Ráiteas Straitéise ag an nasc thíos.

Ráiteas Straitéise 2021 go 2023

Statement of Strategy 2021 to 2023

The Sea-Fisheries Protection Authority (SFPA) strategy 2021 to 2023 sets out its key objectives along with the extensive programme of work the regulatory body will undertake over the next three years. 
Developed collaboratively in consultation with a wide range of stakeholders, the strategy reflects the extent of the SFPA’s remit across the sea-fisheries and the sea-food production industry as well as the evolving regulatory environment in which it operates. It also sets out the SFPA’s plans to complete the organisational change programme that is already underway.
The strategy continues the SFPA’s commitment to work as collaboratively as possible with key stakeholders. Information technology and data analytics are also ear-marked as areas for further development and expansion which are critical to the development and roll-out of regulatory elements. A copy of the Statement of Strategy can be found at the link below.

Statement of Strategy 2021 to 2023

SFPA Strategy KPI Q1 2022 Report

SFPA Strategy KPI Q2 2022 Report

SFPA Strategy KPI Q3 2022 Report

SFPA Strategy KPI Q4 2022 Report

SFPA Strategy KPI Q1 2023 Report

SFPA Strategy KPI Q2 & Q3 2023 Report